zs6zory, sp 13 żory, zs nr 6, g6

Ocena z zachowania

Ocena z zachowania

gru 11, 2020

Ocena z zachowania wystawiana w szkole jest jednym z elementów ocen na świadectwie w każdej klasie na każdym etapie edukacji szkolnej-zarówno w szkole podstawowej, w ubiegłych latach w ówczesnych gimnazjach jak i w szkole średniej. System ocen z zachowania występuje w następującej skali: naganne, nieodpowiednie, poprawne, dobre, bardzo dobre, wzorowe. Zachowanie naganne może być problemem przy podejmowaniu decyzji o klasyfikacji ucznia do następnej klasy.

 

Zachowanie przynajmniej bardzo dobre jest jednym z warunków kwalifikujących ucznia do pozyskania świadectwa z wyróżnieniem. Nawet w sytuacji, gdy uczeń otrzyma wystarczającą średnią ocen, to znaczy średnią ocen o wartości minimalnej 4,75 aby uzyskać świadectwo z wyróżnieniem to uzyskując zachowanie dobre bądź niższe może mieć problem z otrzymaniem wspomnianego wyżej wyróżnienia na świadectwie zwanego potocznie „świadectwem z paskiem”. Każda szkoła poza odgórnie określonym przez Ministerstwo Edukacji systemem i narzuconymi zasadami takimi jak skala i kryteria oceniania, które są niezmienne w całej Polsce posiada pewne indywidualne zasady pozyskiwania możliwości uzyskania wyższej bądź niższej oceny z zachowania ustalone przez dyrekcję szkoły.

 

W niektórych szkołach nadal funkcjonuje system punktów z zachowania. W zależności od ustalonych w poszczególnych placówce zasad mogą być ona dodatnie-przydzielane uczniom na przykład za aktywność na rzecz szkoły, działanie pozytywne wpływające na jej rozwój czy godną reprezentację szkoły na przykład w konkursach i olimpiadach na różnych, określonych zależnie od systemu i rodzaju konkursu szczeblach oraz ujemne-na przykład za niewywiązywanie się z obowiązków uczniowskich tj. obecność na zajęciach lekcyjnych, stosunek do przedmiotu, nauczyciela i rówieśników posiadających statusy uczniów danej szkoły. W niektórych szkołach system ten nie funkcjonuje wcale i zamiast punktów są na przykład wystawiane plusy i minusy albo uwagi i osiągnięcia. Ocena z zachowania wystawiana jest po zakończeniu każdego semestru w szkole podobnie jak każda inna ocena z wybranego przedmiotu.